Konkursu z okazji 70-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej w Bolimowie

Regulamin

Konkursu z okazji 70-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej w Bolimowie

 1. Organizator:  Gminna Biblioteka Publiczna w Bolimowie
 2. Przedmiot konkursu: wykonanie projektu graficznego na logo biblioteki.
  III. Cele i warunki uczestnictwa
 3. Cele i warunki uczestnictwa
 1. Zachęcanie rodziny do aktywności twórczej, promocja biblioteki, upamiętnienie 70-lecia GBP w Bolimowie
 2. Wyłonienie najlepszego znaku graficznego, który stanie się oficjalną znakiem firmowym Gminnej Biblioteki Publicznej  w Bolimowie.
 3. Konkurs ma charakter rodzinny - skierowany do mieszkańców gminy Bolimów. Prace konkursowe mogą być pracą zbiorową (rodzice, dzieci).
 4. Każda z rodzin może zgłosić może jeden projekt logo.
 5. Znak logo będzie wykorzystywany do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, a także do wszelkich innych materiałów i dokumentów wydawanych przez GBP w Bolimowie w formie tradycyjnej i elektronicznej.

      IV. Wymagania jakie powinien spełniać projekt.

 1. Projekt graficzny logo powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania, powinien  być łatwy do powielania i skanowania (powiększania obrazu bez utraty zawartości wizualnej).
 2. Wymagane jest zawarcie w logo słów Gminna Biblioteka Publiczna w Bolimowie lub GBP w Bolimowie. Logo może zawierać rysunki związane z książką, biblioteką lub Gminą Bolimów.  Kolorystka projektu - dowolna. Format A4
 3. Projekt może być wykonany dowolną techniką plastyczną lub komputerową.
 4. Zgłoszenie prac następuje poprzez: przesłanie w formie tradycyjnej, elektronicznej bądź osobiste złożenie prac w siedzibie biblioteki do dnia 5.06.2019 r.
 5. Każda praca musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, numer telefonu i adres.
 6. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 7 czerwca 2019 r. podczas 70-lecia Jubileuszu GBP  w Bolimowie, Dom Ludowy godz. 11.00. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione telefonicznie.

V. Warunki ogólne.

 1. Osoby nadsyłające zgłoszenia w ramach konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu.
 2. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają one praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych  i osobistych praw autorskich. 
 3. Ocenie podlegają: oryginalność, czytelność i funkcjonalność oraz estetyka wykonania projektu.

VI. Prawo własności  - prawo wykorzystania zwycięskiego projektu.

 1. Zwycięski projekt stanie się własnością GBP w Bolimowie

VII. Postanowienia końcowe:

 1. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu, z poszanowaniem oryginalnej formy, w celu jego skuteczniejszego wykorzystania.

VIII. Informacje o przetwarzaniu danych:

 1. Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie, ul. Łowicka 9, 99-417 Bolimów  jako administrator danych osobowych informuje, że dane osobowe, w tym wizerunek uczestników konkursu, będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji konkursu (przeprowadzenie konkursu, wyłonienie zwycięzców, przyznanie i odbiór nagród, podanie do publicznej wiadomości laureatów, promocja - umieszczenie danych osobowych i wizerunku na stronach www i w lokalnej prasie).
 2. Dane będą przetwarzane przez okres realizacji konkursu.
 3. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania jest równoznaczna    z brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie.  
 5. Dodatkowych informacji na temat konkursu organizatorzy udzielają telefonicznie 468380343

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!


© 2020 Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie   |   Realizacja: Interefekt.pl