RODZINNY KONKURS PLASTYCZNY NA PROJEKT „POCZTÓWKA Z NIEPODLEGŁEJ”

REGULAMIN RODZINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

NA PROJEKT POCZTÓWKI

 „POCZTÓWKA Z NIEPODLEGŁEJ”

I. Organizator konkursu:

Organizatorem rodzinnego konkursu plastycznego na projekt pocztówki „POCZTÓWKA Z NIEPODLEGŁEJ” jest Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie
II. Cele konkursu:

1. Rozwijanie wyobraźni, kreatywności oraz rozbudzanie inwencji twórczej dzieci, młodzieży i dorosłych.

 1. Stworzenie okazji do zaprezentowania własnych pomysłów.
 2. Integracja międzypokoleniowa.
 3. Utrwalenie i pogłębianie wiedzy historycznej.
 4. Rozbudzanie postaw patriotycznych i tożsamości narodowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
 5. Uczenie szacunku dla dziedzictwa kulturowego i historycznego.


III. Uczestnicy konkursu:

 1. Uczestnikami konkursu są rodziny (minimum dwie osoby) z terenu gminy Bolimów


IV. Warunki uczestnictwa:

 1. Na konkurs można zgłaszać prace plastyczne wykonane samodzielnie dowolnymi technikami plastycznymi: malarstwo, grafika, kolaż, wycinanka, wydzieranka itp.; w formacie A4.
 2. Obowiązkowymi elementami projektu są napisy: „POCZTÓWKA  Z NIEPODLEGŁEJ”  oraz „Bolimów 2018” wkomponowanymi w pracę graficzną.
 3. Każda rodzina ma prawo wykonać tylko jedną pracę, zaopatrzoną  w metryczkę, na której należy umieścić: imiona i nazwiska autorów pracy (min. 2 os.), wiek dziecka/dzieci, adres zamieszkania, numer telefonu do kontaktu.
 4. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu, wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz publikację materiałów z przebiegu konkursu, w tym fotografowanych osób i prac, umieszczania wizerunku dziecka w materiałach promocyjnych i na stronach FB oraz www.gokbolimow.pl, a także imienia i nazwiska na stronie internetowej www.gokbolimow.pl oraz portalu Facebook GOK.
 5. Prace przechodzą na własność organizatora. Z chwilą przystąpienia do konkursu Rodzina udziela zgody na wykorzystanie pracy plastycznej, na utrwalenie i zwielokrotnienie w każdy sposób, w szczególności na wytworzenie kopii pracy plastycznej.
 6. Prace należy dostarczyć, do siedziby Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie, ul. Łowicka 9.
 1. Termin konkursu:

Prace konkursowe należy dostarczyć do GOKu do 5.11.2018 r.

 1. Komisja konkursowa

1. Komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona kwalifikacji prac oraz przyzna nagrody.

2. Komisja konkursowa będzie oceniała: zgodność z regulaminem, zrozumienie tematyki związanej z tematem niepodległości, pomysłowość i inwencję, technikę, estetykę oraz wkład pracy dziecka.

3. Nagrodzone prace zostaną wykorzystane do opracowania kart pocztowych „POCZTÓWKA  Z NIEPODLEGŁEJ”.

4. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 1. Nagrody:

1. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody.

2. Uroczyste podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 11.11.2018 r. Lista laureatów oraz  godzina i miejsce wręczenia nagród zostanie zamieszczona na stronie internetowej GOK www.gokbolimow.pl

3. Prace konkursowe  zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Bolimowie.

 

 


© 2019 Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie   |   Realizacja: Interefekt.pl