Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bolimowie

 Zarządzenie Nr  37/17

Wójta Gminy Bolimów

z dnia 18 maja 2017r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko

dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bolimowie

 

 

          Na  podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) w związku z art. 5c, pkt 2 i art. 36a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U z 2016r. poz. 1943 ze zm.) oraz §1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia  2010 roku w sprawie regulaminu  konkursu  na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej  (Dz.U. Nr 60 poz. 373  ze zm.) Wójt Gminy Bolimów zarządza, co następuje:

         § 1. Ogłaszam konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bolimowie, ul. Sokołowska 24, 99-417 Bolimów.

        § 2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

        § 3. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się:

  1. na stronie internetowej Gminy  Bolimów www.bolimow.pl i na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy w Bolimowie;
  2. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Łodzi;

          5) na tablicy ogłoszeń w Szkole  Podstawowej im. Henryka Dąbrowskiego  w Bolimowie i na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu w Bolimowie.

        § 4. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Bolimów

/-/ Stanisław Linart

 


Załączniki:

© 2019 Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie   |   Realizacja: Interefekt.pl