STO KAPITALNYCH POMYSŁÓW NA PROMOCJĘ CZYTELNICTWA

STO KAPITALNYCH POMYSŁÓW NA PROMOCJĘ CZYTELNICTWA
- konkurs fotograficzny dla całej rodziny
REGULAMIN

I. Organizatorzy:

Biblioteka Szkoły Podstawowej im. H. Dąbrowskiego w Bolimowie.

Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie.

IICele:

 • promowanie książek i czytelnictwa

 • pokazanie czytelnictwa w różnych formach i kontekstach.

III. Uczestnicy

 • Uczniowie klas IV-VI wraz z rodzeństwem, rodzicami.

Zasady uczestnictwa:

  1. Przedmiotem konkursu są samodzielnie wykonane prace fotograficzne.

  2. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać do 3 prac.

  3. Fotografie mogą być wykonane dowolną techniką.

  4. Format wywołanej fotografii nie może być mniejszy niż 24 x 30 cm. Zdjęcia nie mogą być podklejone ani oprawione.

  5. Oprócz wywołanych fotografii uczestnik konkursu zobowiązany jest do dostarczenia zdjęć w formie elektronicznej zapisanej na płytach CD

  6. Każde zdjęcie należy opisać na odwrocie drukowanymi literami (tytuł pracy, miejsce wykonania fotografii, imię i nazwisko autora i współautorów).

  7. Autorzy prac nadsyłają oświadczenie o przekazaniu praw autorskich do nadesłanych prac oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

  8. Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii o wyrażeniu zgody na nieodpłatną publikację tego wizerunku.

  9. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac nie spełniających kryteriów tematycznych oraz nie spełniających wyżej wymienionych wymogów.

Terminy:

Prace wykonane zgodnie z wymogami Organizatora (wraz ze stosownymi Załącznikami) należy dostarczyć do dnia 14 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie wyników i nagrody:

 1. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

 2. Laureaci konkursu otrzymują nagrody rzeczowe i dyplomy.

 3. Termin ogłoszenia wyników konkursu – 21.06.2017r.

 4. Dla każdego uczestnika przewidziano upominki.

Postanowienia końcowe:

 1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz zgodą uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926, z późn. zm.).

 2. Laureat konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie przez Organizatora konkursu nadesłanych przez niego zdjęć.

 3. Fotografie zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji w swoich materiałach promocyjnych i informacyjnych. Uczestnik konkursu udziela nieodpłatnego prawa do wykorzystania swojej pracy.


© 2018 Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie   |   Realizacja: Interefekt.pl